اگه چند بار برمی‌گشتم به عقب... به چند تا از موقعیت‌هایی که مهم بودن و می‌تونستم تصمیم دیگه‌ای بگیرم یا حداقل زود تسلیم نشم... اونوقت چی عوض می‌شد؟؟؟؟

چقدر دلم می‌خواست... دلم می‌خواست برگردم به عقب و باز بیام جلو و ببینم با فلان تصمیم الان زندگیم چطوری بود؟؟؟ باز برم عقب و باز بیام جلو. با اون یکی چطور؟؟ باز برم عقب باز بیام جلو... اگه یه انتخاب دیگه می‌کردم؟؟؟ باز برم عقب باز بیام جلو... اگه پافشاری می‌کردم و تسلیم نمی‌شدم؟؟؟ باز برم عقب باز بیام جلو...

باز بیام تو همین زندگی نکبت... باز با چشم خیس بشینم اینا رو تایپ کنم... فقط بفهمم امکان داشت جور دیگه‌ای بشه؟؟؟ امکان داشت همه چی یه ذره بهتر باشه؟؟؟؟؟ می‌شد الان اوضاع بهتر باشه؟؟؟؟ فقط بفهمم می‌شد یا نه همین.... فقط همین... کاش حداقل همین یه ذره حق رو داشتم......