هر وقت میبینم یکی از ته دلش یه چیزی رو میخواد بهش غبطه میخورم... شاید واقعا هیچوقت چیزی رو از ته دلم نخواستم...

حالا که فکر میکنم، میبینم همیشه فکر میکردم که میدونم چی رو دوست دارم و چی میخوام. ولی شاید هیچوقت واقعا نفهمیدم که چی میخوام...

آدمی که از ته دلش یه چیزی رو میخواد هیچوقت ولش نمیکنه. هیچوقت کنار نمیکشه. هیچوقت به راحتی حسرتشو به جون نمیخره...