خونه بدون مامان٬ بدون خواهر٬ دیگه خونه نیست. قطب جنوبه...