دلم واسه گیتارم تنگ شد... با این سریالاشون. :(


+ ولی واقعاً صدایی گوش‌خراش‌تر از گیتار الکتریک هست؟ :/