بدتر از اینکه چیزی که روزی کسی گفته رو فراموش کنم؛ اینه که چیزی که روزی به کسی گفتم رو فراموش کنم٬ در حالی که طرف یادشه!