خیلی وقته از توضیح دادن خسته شدم. از سوال جواب دادن خسته شدم! واسه همین کوچیک‌ترین سوالی عصبیم می‌کنه! نمی‌فهمم چرا باید جواب بدم!! 
بعضی‌ها به جایی می‌رسن که می‌بینن حرف زدن و حرف نزدنشون٬ توضیح دادن یا توضیح ندادنشون٬ جواب دادن یا جواب ندادنشون٬ هیچ فرقی نداره! چون در هر صورت درک نمی‌شن!
چرا باید جواب بدی وقتی سوال بی‌خوده؟ چرا باید توضیح بدی وقتی می‌دونی نمی‌فهمن؟ چرا باید الکی خودت رو خسته کنی! خیلی وقته که می‌گم بذار آدما هر جور دلشون می‌خواد فکر کنن.