آخرین بازی که از ته دلت آه کشیدی کِی بوده؟
باید یه روز بشینم تعدادش رو در روز بشمرم!