بسکه همیشه تنهایی و بی‌صدا خندیده٬ خنده‌هاش همیشه توی گلوم بی‌صدا خفه می‌شه!!