قبل‌ترها راحت غر می‌زدم. از شرایطی که ازش ناراحت بودم حرف می‌زدم. گله می‌کردم. هیچی درست نمی‌شد ولی باز حرف می‌زدم. خیلی وقته که دیگه نمی‌تونم حتی غر بزنم و شکایت کنم و حرف بزنم! به محض اینکه می‌خوام حرف بزنم یهو بغضم می‌گیره و به زور باید حرفو ببندم برم تا نزدم زیر گریه! بخاطر همین دیگه حرف نمی‌زنم. غز نمی‌زنم. شکایت نمی‌کنم. فقط سکوت می‌کنم...