برای اولین بار در عمرم اومدم تنهایی برم سینما! گفتن برق رفته این سانس کنسله! :)