[Man Who Sets the Table 2017 [26-27-28-29-30


زندگی طلاییِ من هم 50 و خورده‌ای قسمت بود! اونقدر قشنگ بود که حتی دلم نمی‌خواست بعد ازون همه قسمت تموم بشه!!!! 

اونوقت برعکس این سریاله!!! یعنی انگار با کلی سکانس و دیالوگ تکرارشونده و رو اعصاب مثل یه آدامس بادکنکی گرفتنش تا جایی که می‌شده کشیدنش! تا این 50 قسمت تموم شه هی باید پست بذارم غر بزنم انگار! :/