[Man Who Sets the Table 2017 [15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25


من فکر می‌کردم فقط سریال‌های ما رو اعصاب و مزخرفه! ولی حالا می‌بینم اینا هم دارن!

مرض دارم این آشغالو می‌بینم بعد با سردرد می‌رم می‌خوابم؟؟؟

لعنتی. خیلی‌جاهاشو حتی می‌زنم رو دور تند ولی بازم تموم نمی‌شه که نمی‌شه. حتی خیلی جاهاشو صدا رو قطع می‌کنم و فقط زیرنویس می‌خونم ولی بازم رو اعصابمه. یعنی می‌شه این لعنتی تموم شه؟ بزنم پاکش کنما.....