انگار دوباره دورِ سریال مزخرفا شروع شد. Man Who Sets The Table ازوناست که باید چند تا شخصیتش رو بزنم بکشم تا خیالم راحت شه. البته کشتن فکر زیاد خوبی نیست. با تبر تیکه تیکه کردن بهتره!