دارم با دیدن Andante خودمو شکنجه می‌دم؟؟

آره!


+ ولی دیگه نه بیش‌تر از دو قسمت و نیم... >_<