اگه بر‌می‌گشتم به 10 یا 12 سال قبل٬ اگه یه چیزایی رو تو گذشته عوض می‌کردم٬ الان همه چی فرق می‌کرد؟؟؟ الان یه جور دیگه بود؟؟ زندگی یه طور دیگه می‌شد؟؟؟