2017 Dragon Race to the Edge (فصل‌4)


چقدر خوشحال شدم دَگِر زنده بود! ^_^

فقط امیدوارم ویگو از وسط آتشفشان زنده نیاد بیرون. :/