2015 Dragon Race to the Edge (فصل‌1)


به اندازه‌ی دو فصل قبل جالب نبود. ولی چرا این شبا خواب اژدها نمی‌بینم پس؟! :/