هی به شین هو یه فکر می‌کنم. چطور می‌شه این همه بهت ظلم بشه و در حقت نامردی بشه و حتی قدرت انتقام گرفتن رو هم داشته باشی ولی اینقدر خوب باشی؟ نه کینه‌ای داشته باشی نه فکر انتقامی؟ حتی بارها تحقیر بشی و نخوای از قدرتت استفاده کنی؟ سرتو بندازی پایین و خوب باشی و زندگیتو بکنی و موفق باشی؟