دیشب تو خواب دلم براش تنگ شده بود... تو خواب فکر کرده بودم که دوباره دوستش داشته باشم. لعنت به هر کی دوست‌داشتنی‌هامونو خراب می‌کنه...