می‌دونید به نظر من ناامیدی خیلی خوبه. خیلی خوب‌تر از انتظار بیهوده کشیدن...