متاسفم واسه این مملکت٬ واسه مردمش!

متاسفم واسه 25000 تومن پول بلیط. 

متاسفم واسه این دنیا و آدماش!

متاسفم واسه این خنده‌ها!

متاسفم متاسفم!