هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار من و دوست داشتنی‌هام نیست!