آتش بس 2
خالتور


+ از جفتش خوشم نیومد! آتش بس 1 هم خیلی بهتر بود!