چه شب بدیه امشب... موندم تا چند سالِ دیگه ممکنه روز 21 مرداد حالم رو بگیره...

باورم نمی‌شه 2 سال گذشت... باورم نمی‌شه واقعاً قرار نیست پستِ جدیدی گذاشته بشه.

باورم نمی‌شه اینا همش شوخی نیست. باورم نمی‌شه دیگه نیست...