از دروغ گفتن بدم میاد حتی در حد گفتن "خوبم" در جواب سوال "چطوری؟". 
ولی حالا مجبورم ته جمله‌هام الکی شکلک خنده بذارم. 
یه وقتا دلت نمی‌خواد یه نفر بدونه که ناراحتی. یه وقتا شاید دلت نخواد بدونه از دست اون ناراحتی. یه وقتا شاید اصلاً برات مهم نیست که بدونه از دستش ناراحتی.
آدم می‌تونه انتخاب کنه که کی بدونه حالش خوب نیست. انتخاب کنه که طرف بفهمه از دستش ناراحته یا نه. و اصلاً براش مهمه که طرف بفهمه از دستش ناراحته یا نه.
الان ناراحتم. و برام اهمیتی نداره که بدونی. برای همین الکی شکلک لبخند می‌ذارم. چون حوصله ندارم توضیح بدم که چرا از دستت ناراحتم. راحت باش. مهم نیست. فعلاً برام اصلاً مهم نیست که بدونی یا ندونی که ازت ناراحتم.