دوست خوب کسی است که:

شبیه تو باشه!

خندوانه‌ای باشه!

حیوونا رو اذیت نکنه!

رو زمین آشغال نریزه!

کسی رو مسخره نکنه!

پایه‌ی دیوونه‌بازی باشه!

عاشق رنگی‌رنگی‌ها باشه!

عاشق طبیعت و قدم زدن باشه!

وقتی دلت گرفته٬ دور و برت باشه!

وقتی دلش گرفته٬ دور و برت باشه!