خوشبختی یعنی:

خاله‌هات عاشق برادرزاده‌هاشون باشن!

و

عموهات عاشق خواهرزاده‌هاشون!