سینما می‌رن٬ فیلم‌شون به سلیقه‌ی من نمی‌خوره. باشگاه می‌رن چربی‌سوزی٬ من دلم می‌خواد یوگا برم. پامی‌شن می‌رن سخنرانی و مراسم‌های اینطوری٬ من دلم طبیعت و گشت‌وگذار می‌خواد. پامی‌شن می‌رن موزه‌ی عبرت٬ من دلم باغ پرندگان می‌خواد!

اینطوریه که همیشه من تو جمعشون نیستم!!