فکر می‌کردم دیگه تو رو یادم رفته. یادم رفته که نه. یعنی دیگه فکرت اذیتم نمی‌کنه. ولی این روزا سر یه ماجرا یادت افتادم و چند خطی ازت نوشتم٬ فهمیدم که هنوزم فکرت اذیتم می‌کنه... که هنوزم اون گوشه‌موشه‌های قلبم نشستی و هر نگاهت مثل یه خنجر تو قبلم فرو می‌ره... لعنت به هر چی خاطره است... لعنت به هر چی روزِ خوب٬ که به یاد آوردنش درد می‌اندازه به جون آدم...