خیلی وقت بود دلم می‌خواست برم تو یه پرورشگاه کار کنم... دیگه دلم نمی‌خواد... دیگه دلم نمی‌خواد...