همانا لعنت خدا بر کسانی که در روزهای گرم سال٬ با سیگار و قلیان کشیدن روان همسایگان را بهم ریخته و همسایگان از گرما خفه شده ولی از این بوی گند جرأت باز کردن پنجره را ندارند.

همانا لعنت خدا بر کسانی که زیرسفره‌ای خودشان را روی سقف حیاط خلوت که روبروی همسایه‌ی طبقه‌ی اول است می‌تکانند و حتی با وجود تذکر نمی‌فهمند که مورچه خانه‌ی همسایه را برداشته یعنی چه. و برای گربه‌ها و پرنده‌ها هم لطف می‌کنند و همان‌جا غذا می‌ریزند!

همانا لعنت خدا بر کسانی که بالکن را شلپ شلوپ می‌شویند و نمی‌فهمند همسایه‌ی طبقه‌ی پایین لباس روی بند انداخته است!

همانا لعنت خدا بر کسانی که در دست‌شویی خانه‌شان سیگار می‌کشند و نمی‌فهمند همسایه به لطف هواکش در مدت حضور در دست‌شویی‌اش نمی‌تواند نفس بکشد!

همانا لعنت خدا بر کسانی که روی زنگ خودشان اسم نمی‌زنند و به بقیه نمی‌گویند در کدام واحد لعنتی سکونت دارند و همسایه‌ی طبقه‌ی اول باید یک منشی استخدام کند که پای آیفون بنشیند و پاسخگوی کرور کرور مراجعین آن‌ها باشد.