چقدر دلم واسه گیتارم تنگ شده... 
چقدر دلم واسه گیتارم تنگ شده...
چقدر دلم واسه گیتارم تنگ شده...
چقدر دلم واسه گیتارم تنگ شده...