[my golden life 2017 [45-46-47-48-49-50


+ اگه برمی‌گشتم عقب شروع نمی‌کردم به دیدنش... هیچی اندازه بیماری اینقدر اذیتم نمی‌کنه...