[my golden life 2017 [45-46-47-48-49-50


+ اگه برمی‌گشتم عقب شروع نمی‌کردم به دیدنش... هیچی اندازه بیماری اینقدر اذیتم نمی‌کنه...

+ بعداً نوشت: اگه یه سریال رو بگم حتماً حتماً ببینید اینه. طولانیه. سریال‌های دیگه‌ای هم هست که ازین بیش‌تر دوست دارم ولی این رو ببینید. پر از زندگیه. هر بار به هر کسی گفتم اینو ببینه دلم می‌خواست همون موقع خودم شروع کنم و از اول ببینمش. اینقدر خوبه. ولی من یکم اذیت شدم... ولی بازم خوبه. خیلی خوبه...