خوشبختی یعنی تو کمدت کلوچه فومن باشه٬ تو یخچال شیرینی دانمارکی و رشته خشکار. ^_^