به فاصله‌ی چند ساعت٬ از حالتی که داشتم باز فکر می‌کردم دوباره حوصله‌ی هیچ‌کس رو ندارم و دلم می‌خواد تنها باشم و فیلم ببینم فقط؛ رسیدم به حالتی که دلم می‌خواد یکی باشه حرف بزنه. یا چند نفر حرف بزنن و من گوش بدم فقط.

حالا هم نه حوصله وبلاگ خوندن و فیلم دیدن دارم٬ نه کسی هست که حرف بزنه...