یعنی وسط این قهر و دعوا٬ حواسش بود که ملافه پتومو شسته و من از پتوی بی ملافه متنفرم٬ و برام یه پتوی دیگه که ملافه داره گذاشته؟ -__-