برعکس بقیه اصلاً دلم نمی‌خواد زودتر اسفند تموم شه و بهار بیاد. دلم می‌خواد اسفند اندازه دوازده ماه کش بیاد.