قبلاً گفته بودم به اینایی که سرشون رو می‌ذارن رو بالش خواب‌شون می‌بره حسودیم می‌شه؟؟

به اینایی که سرشون رو می‌ذارن رو بالش خواب‌شون می‌بره حسودیم می‌شه.