خب. اونقدری که فکر می‌کردم بد نبود. از اینکه ویل خودکشی کرد شوکه شدم ولی... شاید بهش حق دادم... من که سالمم گاهی از زندگی خسته می‌شم و دیگه حوصله‌اش رو ندارم... چه برسه به همچین شرایطی... یاد سریالی افتادم که توش لیندا فلج بود... ماه رمضون نشون می‌داد. وای خدا. چقدر ازین زندگی و دنیایی که آفریدی متنفرم...
مطمئن نیستم که اون یکی جلد کتاب که ادامه‌ی اینه رو بخونم یا نه.