چند روزه که وقتی از خوب بیدار می‌شم٬ خوابم یادم نمی‌آد. این دقیقاً یه بخشی از نهایتِ خوشبختیه.