می‌خواست بره مشهد که گفت یکی از خانومای همراه‌شون گفته یه برادر‌زاده داره اونجا و ازین حرفا. امروز هم از صبح درگیر ماجرا بود. فعلاً چیزی معلوم نیست. بهش گفته بودم لحظه‌به‌لحظه بهم گزارش می‌دی و از صبح منتظر شنیدن گاه‌وبی‌گاهِ صدای پیامک گوشیم بودم. اتفاقاً با مامانش هم رفته این‌بار. نمی‌دونم چی‌ می‌شه. خودشم هنوز نمی‌دونه چی می‌شه. امیدوارم هر اتفاقی که خیره بیفته. حتی اگه اون هم ازدواج کنه و دوستی‌مون بره رو هوا٬ بازم مهم نیست چون فقط آرزوم خوشبختی‌شه.