دنیا یه اقیانوسه و من با یه آبکش وایسادم کنارش! 

یعنی یه کاسه هم نه ها! آبکش. قشنگ هیچی.