یه شرایط و موقعیت عجیب. چیزی که اونقدر محال و عجیب و تخیلی و غیرقابل باوره که هنوز گیجم. نمی‌دونم چی می‌شه. نمی‌دونم چی قراره بشه. فقط کاش اتفاق خوبی تو راه باشه. یه شروع عجیب و جدید و خوب.