اگه پول داشتم برای همه‌ی کسایی که دوست‌شون دارم انگشتر دُرنجف می‌خریدم.