همه می‌گفتن پس‌کوچه‌های شمرون مزخرفه. ولی رفت جزو فیلم‌هایی که نگه‌شون داشتم. یا بهتر بگم جزو 12 فیلمی که از بین فیلم‌هایی که دیدم نگه داشتم و پاک نکردم.