امروز هم:

جامه‌دران

ایستگاه متروک

باغ‌های کندلوس