چند روز پیش خبر داد که داره بچه‌دار می‌شه. نمی‌دونم چرا اینقدر دلم می‌خواد بی‌خیال ما و گروه بشه بره سر زندگی‌اش و لفت بده از گروه. بمونیم من و تنها دوستم. دوتایی.