چقدر بدم می‌آد از تموم شدن چیزایی که دوست دارم... چقدر جالی خالی بعضی چیزا هیچ‌وقت پر نمی‌شه. چقدر بعضی چیزا یه قسمتی از زندگی آدم می‌شه...