آری شود ولیک به خون جگر شود!


+ تازه در صورتی که بخواهیم فقط نیمه‌ی پر لیوان رو در نظر بگیریم. نیمه‌ی خالی که هیچی در کل!