گوشام از شنیدن حرف زدن آدما خسته است. حوصله شنیدنِ آدما رو ندارم. همیشه دور می‌شینم و نگاه نمی‌کنم به کسی، بلکه مخاطب صحبت‌های کسی نشم. وضعیت حرف زدن خودم هم زیاد تعریفی نداره. بیشتر دلم میخواد سکوت کنم تا اینکه حرف بزنم.