نوشابه چیه واقعاً؟! الویه فقط با چایی! اونم نه چایی شیرین و این لوس بازیا! الویه با چایی تلخ.